Regulamin - Casting

§ 1

Postanowienia ogólne

 1. Regulamin Ogólnopolskiego Konkursu Miss Polonia 2017 określa sposób i warunki przeprowadzenia Ogólnopolskiego Konkursu Miss Polonia 2017 i może być integralną częścią każdej umowy zawartej pomiędzy IGO-ART. Jadwiga Piątek Włodarczyk z siedzibą w Łodzi, ul. Tymienieckiego 25c / 321, 90-350 Łódź (organizator Konkursu Miss Polonia) lub Biurem Miss Polonia Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie przy ul. Kierbedzia 4, Warszawa oraz:

 

 • Uczestniczką Ogólnopolskiego Konkursu Miss Polonia 2017, zgodnie z 2 pkt 21 niniejszego Regulaminu, Współorganizatorem, zgodnie z § 2 pkt 20. Regulaminu, Telewizją współorganizującą Ogólnopolski Konkurs Miss Polonia 2017.

 

 1. Każda czynność sprzeczna z Regulaminem jest nieważna. W przypadku zaistnienia sprzeczności pomiędzy postanowieniami umów, o których mowa powyżej, a Regulaminem, odpowiednie postanowienia danej umowy tracą moc, a w ich miejsce obowiązują postanowienia niniejszego Regulaminu. Wszelkie zmiany w Regulaminie wymagają formy pisemnej.

 

 1. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w Regulaminie.

 

 

§ 2

Definicje

Użyte w niniejszym Regulaminie określenia mają następujące znaczenie:

 

1.

Organizator

IGO-ART.

ul. Tymienieckiego 25c / 321

90-350 Łódź

NIP: 757 104 39 28

REGON: 100145416

Reprezentowane przez Jadwigę Piątek – Włodarczyk (właściciel, Dyrektor Konkursu Miss Polonia)

www.igo-art.net

kontakt@igo-art.net

 

oraz

 

Biuro Miss Polonia Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

 

  

2.

Ankieta Uczestniczki

Kwestionariusz określony w załączniku nr 1 do Regulaminu składany przez Uczestniczkę u odpowiedniego Organizatora

 

3.

Członek Rodziny

Uczestniczki

Rodzice, rodzeństwo i jego małżonkowie, ojczym, macocha, zstępni rodzeństwa, rodzeństwo rodziców Uczestniczki,

 

4.

Ćwierćfinalistka

Uczestniczka Wyborów Ćwierćfinałowych,

 

5.

Dzika Karta

Udzielona wyłącznie przez przedstawiciela Organizatora, obecnego w Jury Wyborów Regionalnych lub Wojewódzkich, uprawnia Uczestniczki do udziału w kolejnej eliminacji konkursu,

 

6.

Finalistka

Uczestniczka Finału Konkursu,

 

7.

Finał Konkursu

Etap Konkursu, w którym, decyzją Jury, wybierana jest jego Zwyciężczyni oraz zdobywczynie drugiego i trzeciego miejsca w Konkursie.

 

8.

Jury Konkursu

Osoby powoływane decyzją Organizatora lub Współorganizatorów do dokonania wyboru Laureatek Konkursu na poszczególnych jego Etapach w składach: Jury Wyborów Regionalnych, Jury Wyborów Ćwierćfinałowych, Jury Wyborów Półfinałowych, Jury Finału Konkursu. 

 

9.

Kadencja Laureatki Konkursu

Okres od daty wyboru Laureatki danego Etapu Konkursu do dnia wyboru jej bezpośredniej następczyni.

 

10.

Konkurs

Ogólnopolski Konkurs Miss Polonia 2017,

 

11.

Laureatka Konkursu

Zdobywczyni przynajmniej jednego z tytułów wymienionych w § 6 i Załączniku Nr 2 do Regulaminu.

 

12

Miss Polonia 2017

Zwyciężczyni Konkursu.

 

13.

Miss Polonia Regionu 2017

Zwyciężczyni odpowiednich Wyborów Regionalnych, zgodnie

z załącznikiem nr 2 do Regulaminu.

 

14.

Miss Polonia Województwa 2017

Zwyciężczyni odpowiednich Wyborów Wojewódzkich, zgodnie

z załącznikiem nr 2 do Regulaminu

 

15.

Organizator Regionalny

Każda osoba fizyczna, osoba prawna, jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, z którą Organizator zawarł stosowną umowę o organizację Wyborów Regionalnych i udzielił na piśmie licencji na wykorzystanie Znaków Towarowych. Ilekroć mowa o Współorganizatorze Konkursu należy przez to rozumieć również Organizatora Regionalnego.

 

16.

Oświadczenie Uczestniczki

Oświadczenie o zapoznaniu się przez Uczestniczkę z Regulaminem Konkursu i zobowiązanie do jego przestrzegania, składane odpowiedniemu Organizatorowi

 

17.

Półfinalistka

Uczestniczka Wyborów Półfinałowych,

 

18.

Regulamin

Niniejszy Regulamin Konkursu,

 

19.

Siła wyższa

Zdarzenie o charakterze nadzwyczajnym niemożliwe do przewidzenia i zapobieżenia, a w szczególności: działanie sił przyrody, wojna, strajki, lokauty, awarie w dostawie energii, akty władzy państwowej, samorządowej

 

20.

Telewizja

Stacja telewizyjna, z którą Organizator zawarł Umowę o Współpracy dotyczącą organizacji Finału Konkursu oraz udzielił stosownych licencji i pozwoleń,

 

21.

Umowa Impresaryjna

 

Umowa zawarta pomiędzy Uczestniczką a Organizatorem, określająca zasady współpracy impresaryjnej na zasadach wyłączności pomiędzy Organizatorem, a  Uczestniczką z tytułu udziału Uczestniczki w Konkursie, stanowiąca załącznik nr 5+ do Regulaminu

 

22.

Umowa o Współpracy

Umowa zawarta w formie pisemnej pod rygorem nieważności pomiędzy Organizatorem a Współorganizatorem Konkursu dla realizacji uzgodnionego Etapu Konkursu, 

 

23.

Uczestniczka

Każda dziewczyna biorąca udział w co najmniej jednym z Etapów Konkursu, spełniająca warunki określone w Regulaminie. Ilekroć mowa o Uczestniczce Konkursu rozumie się przez to również Miss Polonia 2017, I Wicemiss Polonia 2017, II Wicemiss Polonia 2017.

 

24.

Współorganizator Konkursu

Każda osoba fizyczna, osoba prawna, jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, z którą Organizator zawarł stosowną Umowę o Współpracy i udzielił na piśmie licencji na wykorzystanie Znaków Towarowych,

 

25.

Wybory

Ćwierćfinałowe

Etap Konkursu, w którym, decyzją Jury Wyborów Ćwierćfinałowych, wybierane są uczestniczki Wyborów Półfinałowych,

 

26.

Wybory Półfinałowe

Etap Konkursu, w którym, decyzją Jury Wyborów Półfinałowych, wybierane są uczestniczki Finału Konkursu,

 

27.

Wybory Regionalne

Etap Konkursu, w którym decyzją Jury Wyborów Regionalnych, wybierane są przedstawicielki poszczególnych regionów Polski biorące następnie udział w Wyborach Wojewódzkich lub Ćwierćfinałowych. Wykaz Wyborów Regionalnych stanowi załącznik nr 2 do Regulaminu.

 

28.

Wybory Wojewódzkie

Etap Konkursu, w którym decyzją Jury Wyborów Wojewódzkich, wybierane są przedstawicielki poszczególnych regionów Polski biorące następnie udział w Wyborach Ćwierćfinałowych. Wykaz Wyborów Wojewódzkich stanowi załącznik nr 2 do Regulaminu.

 

29.

Znaki Towarowe

Znak towarowy słowno-graficzny „Miss” ze stylizowanym wizerunkiem korony zarejestrowany na rzecz Organizatora w Urzędzie Patentowym Rzeczypospolitej Polskiej pod nr R 66302,oraz zarejestrowany w Europejskim Urzędzie Harmonizacji Rynku Wewnętrznego Znaki Towarowe i Wzory: Miss Polonia znak słowno – graficzny pod numerem(No 004897377) oraz nazwa Miss Polonia pod numerem (No 005133168).

 

30.

I Wicemiss Polonia 2017

Zdobywczyni drugiego miejsca w Konkursie,

 

31.

II Wicemiss Polonia 2017

Zdobywczyni trzeciego miejsca w Konkursie,

 

32.

I Wicemiss Polonia

Regionu 2017

Zdobywczyni drugiego miejsca w odpowiednich Wyborach Regionalnych,

 

33.

II Wicemiss Polonia

Regionu 2017

Zdobywczyni trzeciego miejsca w odpowiednich Wyborach Regionalnych,

 

 

§ 3

Prawa i obowiązki Organizatora i Współorganizatorów Konkursu

 

 1. Organizator jest właścicielem Konkursu. Prawa Organizatora do organizacji Konkursu nie są ograniczone prawami żadnych innych podmiotów, a w szczególności podmiotów organizujących krajowe i międzynarodowe konkursy piękności.

 

 1. Organizator może powierzyć organizację poszczególnych Etapów Konkursu wybranym przez siebie Współorganizatorom.

 

 1. Organizator na podstawie umowy cesji praw do znaku oraz organizacji konkursu Miss Polonia, przekazanych w dniu 18.03.1991r. przez Stowarzyszenie Przyjaciół Expressu Wieczornego, jest wyłącznym kontynuatorem tradycji wyborów Miss Polonia od roku 1929. Umowa cesji praw stanowi załącznik nr 3.

 

 1. Organizator jest na podstawie udzielonych licencji wyłącznym reprezentantem na Polskę następujących światowych konkursów piękności:

 

4.1. Miss Universe,

 • Miss Intercontinental

 • World Miss University

 

W ramach udzielonych licencji Organizator jest wyłącznie uprawniony do delegowania na powyższe światowe konkursy piękności reprezentantek Rzeczpospolitej Polskiej.

 

 

 1. Współorganizator Konkursu ma obowiązek:

 

 • Zawrzeć na piśmie Umowę o Współpracy z Organizatorem,

 • Przed organizowanym przez siebie Etapem Konkursu zweryfikować czy wszystkie uczestniczki

  Konkursu spełniają warunki, o których mowa w § 7 Regulaminu,

 • Wnieść opłatę licencyjną za używanie Znaków Towarowych oraz nazwy Miss Polonia w roku 2017

 • Zapoznać kandydatki na Uczestniczki Konkursu z Regulaminem przed ich przystąpieniem do Konkursu i odebrać Oświadczenie wraz z datą jego złożenia, potwierdzone własnoręcznym podpisem kandydatek o treści następującej: „Oświadczam, że zapoznałam się z Regulaminem Ogólnopolskiego Konkursu Miss Polonia 2017 i zobowiązuję się do jego przestrzegania”,


§ 4

Użycie Znaków Towarowych oraz nazwy Miss Polonia

 

 1. Jakiekolwiek użycie przez jakikolwiek podmiot trzeci któregokolwiek ze Znaków Towarowych lub nazwy „Miss Polonia” oraz znaku firmowego „Miss Polonia”, wymaga zgody Organizatora udzielonej na piśmie pod rygorem nieważności. Zgoda może zostać udzielona odpłatnie lub nieodpłatnie.

 

 1. Wizualizację znaku firmowego Miss Polonia zawiera załącznik nr 4 do Regulaminu.

 

 

§ 5

Organizacja Konkursu

 

 1. Konkurs ma charakter konkursu otwartego dla wszystkich dziewcząt posiadających obywatelstwo lub narodowość polską, jeżeli odpowiadają one wymogom określonym w niniejszym Regulaminie.

 

 1. Konkurs składa się z 5 (pięciu) Etapów Konkursu, przebiegających według następującej kolejności:

 

 • Wybory Regionalne lub Przegląd Otwarty „OPEN”

 • Wybory Wojewódzkie

 • Wybory Ćwierćfinałowe,

 • Wybory Półfinałowe,

 • Finał Konkursu

 

 1. Udział Uczestniczki w danym Etapie Konkursu musi być poprzedzony jej udziałem w etapie poprzednim.

 

 • Udział Uczestniczki w Wyborach Regionalnych lub Przeglądzie Otwartym „OPEN” musi być poprzedzony zgłoszeniem Uczestniczki, złożeniem Ankiety Uczestniczki oraz Oświadczenia, o których mowa w § 2 pkt. 2 i 16 Regulaminu. Uczestniczenie w Przeglądzie „OPEN” jest dopuszczane w przypadku gdy uczestniczka z uzasadnionych powodów nie może uczestniczyć w Wyborach Regionalnych.

 

 • Organizator regionalny ma prawo do przeprowadzania castingów (w miejscach ogólnodostępnych takich jak galerie handlowe), mini konkursów i naboru otwartego w celu rekrutacji do etapu regionalnego konkursu.

 

 

 1. Jury Konkursu

 

4.1.Na każdym Etapie Konkursu wyborów Uczestniczek kolejnego Etapu dokonują odpowiednie składy Jury Konkursu,

 

4.2.Ustala się następujące składy Jury Konkursu:

 

4.2.1.Jury Wyborów Regionalnych, dokonujące wyboru Laureatek Wyborów Regionalnych

4.2.2 Jury Wyborów Wojewódzkich, dokonujące wyboru Laureatek Wyborów Wojewódzkich

4.2.3. Jury Przeglądu Otwartego „OPEN” dokonujące wyboru Uczestniczek Wyborów Półfinałowych,

4.2.4. Jury Wyborów Ćwierćfinałowych, dokonujące wyboru Uczestniczek Wyborów Półfinałowych,

4.2.5. Jury Wyborów Półfinałowych, dokonujące wyboru Uczestniczek Finału Konkursu,

4.2.6. Jury Finału Konkursu dokonujące wyboru Laureatek Finału Konkursu.

 

4.3. Członkiem Jury Konkursu może być wyłącznie osoba fizyczna, mająca ukończone 18 lat, niekaralna za przestępstwo umyślne i zaproszona do pełnienia funkcji członka Jury Konkursu w którymkolwiek jego składzie przez Organizatora, Współorganizatora lub Telewizję.

 

4.4. W Jury Konkursu nie mogą zasiadać członkowie rodzin Uczestniczek.

 

4.5. Członkowie Jury Konkursu nie otrzymują wynagrodzenia z tytułu zasiadania w Jury Konkursu.

 

 1. Jury Wyborów Regionalnych

 

5.1. Członków Jury poszczególnych Wyborów Regionalnych powołuje Organizator Regionalny danych Wyborów Regionalnych, z zastrzeżeniem, że:

 

5.1.1. Jury Wyborów Regionalnych nie może liczyć mniej niż 7 (siedem) osób,

5.1.2. Przewodniczącego Jury Wyborów Regionalnych wskazuje Organizator Regionalny Konkursu lub Organizator. 

5.1.3. Na życzenie Organizatora, w skład Jury Wyborów Regionalnych wchodzi przynajmniej jeden przedstawiciel Organizatora oraz po jednym przedstawicielu sponsorów Konkursu wskazanych przez Organizatora,

 

5.1.4. Skład Jury Wyborów Regionalnych podlega akceptacji Organizatora, który w uzasadnionych wypadkach może żądać usunięcia wskazanych osób z prac Jury Wyborów Regionalnych,

5.1.5. Sekretarzem Jury Wyborów Regionalnych, odpowiedzialnego za przygotowanie Protokołu Obrad Jury Wyborów Regionalnych jest Przedstawiciel Organizatora Regionalnego lub Organizatora.

 

 

 1. Jury Wyborów Wojewódzkich

 

6.1. Członków Jury poszczególnych Wyborów Wojewódzkich powołuje Organizator Wojewódzki danych Wyborów Wojewódzkich, z zastrzeżeniem, że:

 

6.1.1. Jury Wyborów Wojewódzkich nie może liczyć mniej niż 10 (dziesięć) osób,

6.1.2. Przewodniczącego Jury Wyborów Wojewódzkich wskazuje Organizator Regionalny Konkursu lub Organizator. 

6.1.3. Na życzenie Organizatora, w skład Jury Wyborów Wojewódzkich wchodzi przynajmniej jeden przedstawiciel Organizatora oraz po jednym przedstawicielu sponsorów Konkursu wskazanych przez Organizatora,

 

6.1.4. Skład Jury Wyborów Wojewódzkich podlega akceptacji Organizatora, który w uzasadnionych wypadkach może żądać usunięcia wskazanych osób z prac Jury Wyborów Wojewódzkich,

6.1.5. Sekretarzem Jury Wyborów Wojewódzkich, odpowiedzialnego za przygotowanie Protokołu Obrad Jury Wyborów Wojewódzkich jest Przedstawiciel Organizatora Wojewódzkiego lub Organizatora.

 

 1. Jury Przeglądu Otwartego „OPEN”

 

7.1. Członków Jury Przeglądu Otwartego „OPEN”: powołuje Organizator, z zastrzeżeniem, iż:

 

7.1.1. Skład Jury Przeglądu Otwartego „OPEN” nie może liczyć mniej niż 3 (trzy) osoby.

7.1.2. Przewodniczącego Jury Przeglądu Otwartego „OPEN” wskazuje Organizator. 

7.1.3. Organizator może powierzyć powołanie Jury Przeglądu Otwartego „OPEN” wybranemu Współorganizatorowi.

7.1.4. Sekretarzem Jury Przeglądu Otwartego „OPEN”, odpowiedzialnego za przygotowanie Protokołu Obrad Jury Przeglądu Otwartego „OPEN” jest Przedstawiciel Organizatora.

 

 1. Jury Wyborów Ćwierćfinałowych

 

8.1. Członków Jury Wyborów Ćwierćfinałowych powołuje Organizator, z zastrzeżeniem, iż:

 

8.1.1. Skład Jury Wyborów Ćwierćfinałowych nie może liczyć mniej niż 3 (trzy) osoby.

 

8.1.2. Przewodniczącego Jury Wyborów Ćwierćfinałowych wskazuje Organizator. 

 

8.1.3. Organizator może powierzyć powołanie Jury Wyborów Ćwierćfinałowych wybranemu Współorganizatorowi.

 

8.1.4. Sekretarzem Jury Wyborów Ćwierćfinałowych, odpowiedzialnego za przygotowanie Protokołu Obrad Jury Wyborów Ćwierćfinałowych  jest Przedstawiciel Organizatora.

 

 1. Jury Wyborów Półfinałowych

 

9.1. Członków Jury Wyborów Półfinałowych powołuje Organizator, z zastrzeżeniem, iż:

 

9.1.1. Skład Jury Wyborów Półfinałowych nie może liczyć mniej niż 3 (trzy) osoby.

 

9.1.2. Przewodniczącego Jury Wyborów Półfinałowych wskazuje Organizator. 

 

9.1.3. Organizator może powierzyć powołanie Jury Wyborów Półfinałowych wybranemu Współorganizatorowi.

 

9.1.4. Sekretarzem Jury Wyborów Półfinałowych, odpowiedzialnego za przygotowanie Protokołu Obrad Jury Wyborów Półfinałowych  jest Przedstawiciel Organizatora.

 

 1. Jury Finału Konkursu

 

10.1. Członków oraz Przewodniczącego Jury Finału Konkursu powołuje Organizator, z uwzględnieniem wymagań Telewizji co do składu Jury Finału Konkursu.

 

  10.2. Jury Finału Konkursu nie może liczyć mniej niż 3 (trzy) osoby,

 

10.2.1. Na życzenie Organizatora, w skład Jury Finału Konkursu wchodzi przynajmniej jeden przedstawiciel Organizatora istnieje możliwość wskazania po jednym przedstawicielu sponsorów Konkursu wskazanych przez Organizatora,

 

10.2.2. Sekretarzem Jury Finału Konkursu, odpowiedzialnego za przygotowanie Protokołu Obrad Jury Finału Konkursu jest przedstawiciel Organizatora czyli Biura Miss Polonia.

 

10.2.3. Decyzją Organizatora oraz Telewizji głosowanie podczas Finału Konkursu może odbywać się wyłącznie poprzez system głosowania audiotele oraz serwisu SMS, bez powoływania Jury Konkursu.

 

 

 1. Obrady Jury Konkursu

 

 • Jury Konkursu we wszystkich składach głosuje i obraduje na posiedzeniach jawnych lub niejawnych

w pomieszczeniu dostępnym wyłącznie dla Członków Jury, z wyłączeniem Finału Konkursu.

 

 • Szczegółowy porządek obrad danego składu Jury Konkursu ustala Przewodniczący tego składu Jury

Konkursu.

 • Jury Konkursu wybiera Laureatki poszczególnych Etapów Konkursu podczas co najmniej 3 (trzech)

prezentacjach w wyborach regionalnych wojewódzkich i finale konkursu oraz 2 (dwóch)

prezentacjach podczas przeglądu „OPEN”, wyborach ćwierćfinałowych i półfinałowych.

Uczestniczek danego Etapu Konkursu występują w następujących strojach:

 

 • Kostiumy kąpielowe dwuczęściowe lub jednoczęściowe,

 • Suknie ślubne lub wieczorowe lub koktajlowe,

 

 • Jury Konkursu we wszystkich swoich składach podczas oceny Uczestniczek uwzględnia m.in. wzrost,

figurę, włosy i cerę Uczestniczek, swobodę i umiejętność ich poruszania się oraz umiejętność

prezentacji i zachowania się Uczestniczek na scenie.

 

 • Obrady Jury Konkursu są zakończone sporządzeniem Protokołu Obrad Jury Konkursu, zawierającego   listę Laureatek danego Etapu Konkursu otrzymujących Nagrody Regulaminowe, o których mowa w §8 

 

 • Protokół Obrad Jury Konkursu podaje do publicznej wiadomości Przewodniczący Jury Konkursu w jego danym składzie.

 

 • Zasady głosowania Jury podczas Obrad Jury Konkursu:

 

 • Głosowanie odbywa się przy pomocy Kart Głosowania.

 • Karty głosowania stanowią druki ścisłego zarachowania i ich komplet po zakończeniu każdego głosowania zatrzymuje sekretarz jury, który później przekazuje je do Organizatora lub Organizatora Regionalnego.

 • Głosowanie może odbywać się według Zasad ustalonych przez Organizatora bądź też innych wyłącznie po akceptacji Organizatora.

 • Członkowie Jury są zobowiązani do zachowania tajemnicy z obrad Jury oraz nie komentowania publicznie werdyktu oraz przebiegu obrad Jury.

 

 • Karty głosowania i zasady ich wypełniania przez członków Jury Konkursu:

 

 • Każdy z członków Jury Konkursu otrzymuje karty do głosowania z danymi wszystkich uczestniczek Konkursu: imię, nazwisko, wiek, wzrost, wymiary, (ankiety dodatkowo mogą zawierać informacje o zainteresowaniach i wykształceniu). Karty do głosowania nie mogą zawierać danych kontaktowych uczestniczki Konkursu tj. adres zamieszkania, telefon, e-mail.

 • Podczas prezentacji każdy z członków Jury ocenia Uczestniczki Konkursu, dokonując bacznych obserwacji każdej z nich. Po ostatniej prezentacji członek Jury przydziela pulę 6 punktów w skali 3, 2, 1, gdzie 3 punkty otrzymuje Miss Konkursu, 2 punkty – kandydatka na I wicemiss Konkursu, 1 punkt – kandydatka na II wicemiss Konkursu. Pozostałe kandydatki nie otrzymują żadnych punktów.

 • Po wszystkich prezentacjach i oddaniu głosów przez członków Jury sekretarz Jury zlicza wszystkie głosy. Zwyciężczynią Konkursu zostaje Uczestniczka, która uzyska największa ilość głosów. I wicemiss i II wicemiss Konkursu zostają uczestniczki, które uzyskają w kolejności malejącej największą ilość punktów. 

 • W przypadku, gdy uczestniczki podczas głosowania uzyskają jednakową ilość głosów, przewodniczący Jury wprowadza dodatkowe glosowanie. O ile również w dodatkowym głosowaniu uczestniczki uzyskają taką sama liczbę punktów, wówczas decyduje głos przewodniczącego oddany na uczestniczkę w głosowaniu dodatkowym.

 • Wszelkie głosowania i obrady Jury Konkursu odbywają się w przerwie Konkursu bądź też w trakcie, po wcześniejszej akceptacji Organizatora.

 • Nad prawidłowością głosowań i jego zgodnością z niniejszym regulaminem może czuwać zaproszony (bez prawa głosu) notariusz lub osoba zaufania publicznego.

 • Z obrad Jury Konkursu sporządza się protokół, który musi być podpisany przez wszystkich członków Jury Konkursu. Oryginał protokołu z obrad Jury Konkursu należy do Organizatora, kopia do Współorganizatora.

 • Warunki i inny sposób przeprowadzanie głosowania Jury Konkursu może określać odrębny regulamin głosowania, zaakceptowany przez Organizatora.

 

 

 1. Głosowanie Publiczności

 

12.1. Wybór jednej lub kilku Laureatek na każdym etapie Konkursu może być dokonany również przez publiczność obserwującą dany Etap Konkursu lub widzów programu telewizyjnego w formie konkursu audiotele i serwisu SMS lub inny sposób określony przez Telewizję, Organizatora, lub Współorganizatora danego etapu Konkursu.

 

12.2. W przypadku o którym mowa powyżej o miejscu w danym etapie Konkursu, zajętym przez poszczególne Uczestniczki, decyduje ilość uzyskanych przez nie głosów publiczności lub widzów programu telewizyjnego.

 

12.3. Warunki i sposób przeprowadzenia głosowania publiczności może określać odrębny regulamin głosowania Zał. Nr 6

§ 6

Przebieg Konkursu

 

 1. Wybory Regionalne

 

 • W Wyborach Regionalnych mogą brać udział wszystkie dziewczyny spełniające warunki, o których mowa w Regulaminie.

 • W trakcie Wyborów Regionalnych Uczestniczki prezentują się w co najmniej 3 (trzy) razy w następujących strojach:

 

 • Kostiumy kąpielowe dwuczęściowe lub jednoczęściowe,

 • Suknie ślubne lub Suknie wieczorowe lub Suknie koktajlowe

 • Stroje sportowe lub młodzieżowe

 

 • W wyniku Wyborów Regionalnych, decyzją Jury Wyborów Regionalnych, w każdym z Regionów wybierane są:

 

 • Miss Polonia 2017 Regionu,

 • I Wicemiss Polonia 2017 Regionu,

 • II Wicemiss Polonia 2017 Regionu,

 

 

 • Zdobywczynie tytułów Miss, I i II Wicemiss Polonia 2017 Regionu otrzymują prawo uczestnictwa w Wyborach Wojewódzkich,

 

 • Przedstawiciel Organizatora w Jury Wyborów Regionalnych ma prawo zaproszenia do uczestnictwa w Wyborach Wojewódzkich oprócz I i II Wicemiss Polonia 2017 Regionu także innych Uczestniczek Wyborów Regionalnych (Dzika Karta).

 

 • Organizator Regionalny ma obowiązek zapewnienia co najmniej trzech prezentacji Uczestniczek Wyborów Regionalnych, o których mowa w § 6 pkt. 1.2 Regulaminu.

 

 • Wybory Regionalne odbywają się na terenie Polski w terminie ustalonym z organizatorem wojewódzkim.

 

 • Jeżeli z przyczyn niezależnych od organizatora regionalnego wybory nie zostaną przeprowadzone w wyznaczonym terminie Organizator może dopuścić Miss, I i II Wicemiss regionu oraz posiadaczki Dzikich kart do wyborów ćwierćfinałowych.

 

 1. Wybory Wojewódzkie

 

 • W Wyborach Wojewódzkich mogą brać udział wszystkie dziewczyny spełniające warunki, o których mowa w Regulaminie.

 • W trakcie Wyborów Wojewódzkich Uczestniczki prezentują się w co najmniej 3 (trzy) razy w następujących strojach:

 

 • Kostiumy kąpielowe dwuczęściowe lub jednoczęściowe,

 • Suknie ślubne lub Suknie wieczorowe lub Suknie koktajlowe

 • Stroje sportowe lub młodzieżowe

 

 • W wyniku Wyborów Wojewódzkich, decyzją Jury Wyborów Regionalnych, w każdym z Regionów wybierane są:

 

 • Miss Polonia 2017 Województwa,

 • I Wicemiss Polonia 2017 Województwa,

 • II Wicemiss Polonia 2017 Województwa,

 

 • Zdobywczynie tytułów Miss, I i II Wicemiss Polonia 2017 Województwa otrzymują prawo uczestnictwa w Wyborach Ćwierćfinałowych,

 

 • Przedstawiciel Organizatora w Jury Wyborów Wojewódzkich ma prawo zaproszenia do uczestnictwa w Wyborach Ćwierćfinałowych oprócz I i II Wicemiss Polonia 2017 Województwa także innych Uczestniczek Wyborów Wojewódzkich (Dzika Karta).

 

 • Przegląd Otwarty „OPEN”

 

 • Przeprowadzenie Przeglądu otwartego „OPEN” jest uzależnione od otrzymania przez Organizatora zgłoszeń listownych Uczestniczek. 

 • W Przeglądzie Otwartym „OPEN” uczestniczą dziewczyny, które zgłoszą listownie Organizatorowi swoje oferty do dnia  18 czerwca 2017r.

 • Oferty dziewcząt zainteresowanych udziałem w Przeglądzie Otwartym „OPEN” podlegają rozpatrzeniu przez Organizatora w terminie do dnia 30 czerwca 2017r.

 • Wybrane oferty zostaną zakwalifikowane, a składające oferty dziewczęta zostaną zaproszone do Przeglądu Otwartego „OPEN”.

 • Przegląd Otwarty „OPEN” ma charakter zamknięty bez udziału publiczności. W jego wyniku zostają wybrane Uczestniczki  Wyborów Półfinałowych.

 

 • W trakcie Przeglądu Otwartego „OPEN” Uczestniczki prezentują się w co najmniej 2 (dwa) razy w następujących strojach:

 

 • Kostiumy kąpielowe dwuczęściowe lub jednoczęściowe,

 • Suknie ślubne lub wieczorowe lub koktajlowe lub stroje sportowe.

 

 • Przegląd Otwarty „OPEN” odbędzie się w terminie poprzedzającym Wybory Półfinałowe

 

 • Wybory Ćwierćfinałowe

 

 • W Wyborach Ćwierćfinałowych biorą udział:

 

4.1.1 Miss, I i II Wicemiss Województwa (opcjonalnie Regionu §6 pkt.1.8)

4.1.2.Uczestniczki, które uzyskały Dziką Kartę Przedstawiciela Organizatora podczas Wyborów

Wojewódzkich,

 • W trakcie Wyborów Ćwierćfinałowych Uczestniczki prezentują się w co najmniej 2 (dwa) razy w następujących strojach:

 

 • Kostiumy kąpielowe dwuczęściowe lub jednoczęściowe

 • Suknie ślubne lub wieczorowe lub koktajlowe lub stroje sportowe.

 

 • W wyniku Wyborów Ćwierćfinałowych, Jury Wyborów Ćwierćfinałowych, wybiera nie więcej niż 32 Półfinalistki, które otrzymują prawo uczestnictwa w Wyborach Półfinałowych.

 

 • Wybory Ćwierćfinałowe odbędą się w terminie wyznaczonym przez organizatora nie późniejszym niż 15 sierpnia 2017 r.

 

 • Wybory Półfinałowe

 

 • W Wyborach Półfinałowych biorą udział:

 

 • Półfinalistki wyłonione w Wyborach Ćwierćfinałowych oraz Przegląd Otwarty „OPEN”

 • W trakcie Wyborów Półfinałowych Półfinalistki prezentują się w co najmniej 2 (dwa) razy w następujących strojach:

 

 • Kostiumy kąpielowe dwuczęściowe lub jednoczęściowe,

 • Suknie ślubne lub wieczorowe lub koktajlowe lub stroje sportowe.

 

 • W wyniku Wyborów Półfinałowych, Jury Wyborów Półfinałowych, wybiera 20 Finalistek Konkursu, które otrzymują prawo uczestnictwa w Finale Konkursu.

 • Jury Wyborów Półfinałowych wybiera również 3 kandydatki rezerwowe, które zastąpią finalistkę nie mogąca wziąć udziału z przyczyn od niej niezależnych.

 

 • Wybory Półfinałowe odbędą się w terminie do dnia 31 września 2017 r.

 

 • Organizator może zorganizować dodatkowy wybór spośród półfinalistek, które nie zostały finalistkami. Głosowanie jest przeprowadzone przez SMS lub Internet. Sposób głosowania określa odrębny regulamin, który zostaje przekazany uczestniczkom przed rozpoczęciem uruchomienia głosowania.

 

 • Finał Konkursu

 

 • Współorganizatorem Finału Konkursu jest Telewizja.

 

 • W Finale Konkursu biorą udział Finalistki wyłonione w Wyborach Półfinałowych.

 

 • Każda z Finalistek jest zobowiązana do wzięcia udziału w Zgrupowaniu Przedfinałowym trwającym nie mniej niż 7 dni i mającym na celu przygotowanie Finalistek do Finału Konkursu.

 

 • W trakcie Zgrupowania Przedfinałowego Finalistki uczestniczą we wszystkich zajęciach związanych z przygotowaniem Finału Konkursu, a w szczególności w sesjach fotograficznych, filmowych i szkoleniach.

 

 • Finalistki zobowiązane są do bezwzględnego przestrzegania poleceń osób odpowiedzialnych za przygotowanie Finału Konkursu, a zwłaszcza Organizatora, Reżysera Koncertu Finałowego i kierownika ekipy Telewizji, przygotowującej realizację i transmisję telewizyjną Koncertu Finałowego.

 

 6.6     Każda z Finalistek jest zobowiązana do posiadania podczas Zgrupowania Przedfinałowego i podczas 

           Finału Konkursu jednej własnych pary czarnych oraz jednej pary białych pantofli na wysokim obcasie.

 

 • W finale Konkursu Finalistki prezentują się w co najmniej 3 (trzy) razy w następujących strojach:

 

 • Kostiumy kąpielowe dwuczęściowe lub jednoczęściowe,

 • Suknie koktajlowe lub ślubne

 • Suknie wieczorowe

 

 • W Finale Konkursu, decyzją Jury Finału Konkursu lub decyzją telewidzów, głosujących poprzez wysłane SMS w systemie audiotele wybierane są:

 

 • Miss Polonia 2017

 • I Wicemiss Polonia 2017,

 • II Wicemiss Polonia 2017,

 

 • W Finale Konkursu, decyzją widzów Telewizji, głosujących poprzez wysłane SMS w systemie

  audiotele, może zostać wybrana Miss Polonia Publiczności 2017,

 

 • W Finale Konkursu, może zostać wybrana Miss Internetu 2017. O wyborze decydują internauci, głosujących na portalu internetowym, z którym organizator zawarł Umowę o Współpracy.

 

 • Finał Konkursu odbędzie się w terminie wyznaczonym przez organizatora do 31 grudnia 2017r. Organizator zastrzega jednak sobie prawo przeniesienia konkursu na początek roku 2018.

 

 • Obsługa prasowa podczas Finału Konkursu odbywa się na zasadzie akredytacji udzielonej przez Organizatora, Współorganizatora bądź też podmiotu wskazanego przez Organizatora.

 

 • Terminy przeprowadzenia poszczególnych etapów konkursu mogą ulec zmianie.

 

§ 7

Udział Uczestniczek w Konkursie

 

 1. Warunki udziału Uczestniczki w Konkursie

 

1.1.    Uczestniczką Konkursu może być każda dziewczyna, która spełnia łącznie następujące warunki:

  1.1.1.     Posiada obywatelstwo polskiej lub narodowość polską,

  1.1.2.     Jest bezdzietną panną,

1.1.3.    W chwili przystąpienia do Konkursu ma skończony 18 rok życia – ( datę przystąpienia do konkursu określa dzień złożenia ankiety uczestniczki konkursu)

1.1.4.    Na dzień 31 stycznia 2017 uczestniczka nie może ukończyć 28 roku życia.

1.1.5     Jest osobą nieskazitelnego charakteru i nieposzlakowanej opinii,

1.1.6.    Nie posiada na ciele widocznych tatuaży,

1.1.8.   Złoży u Organizatora lub Organizatora Regionalnego Ankietę Uczestniczki wraz z Oświadczeniem, o którym mowa w § 2 pkt. 2 i 16 Regulaminu, 

 

 • Rezerwowe finalistki konkursu z roku poprzedniego mogą zostać zakwalifikowane przez organizatora do etapu ćwierćfinałowego konkursu.

 

 1. Przystąpienie Uczestniczki do Konkursu.

 

2.1. Uczestniczka przystępuje do Konkursu poprzez złożenie u jednego z Organizatorów Regionalnych, lub u Organizatora, Ankiety Uczestniczki zawierającej:

 

 • Jedno zdjęcie portretowe, jedno zdjęcie całej sylwetki, jedno zdjęcie całej sylwetki

  w kostiumie kąpielowym dwuczęściowym,

 • Ankietę zgłoszeniową zawierającą krótką charakterystykę Uczestniczki: imię i nazwisko, wiek, wymiary, nazwę szkoły lub miejsce pracy, numer telefonu oraz adres do korespondencji,

 

 1. Obowiązek zawarcia Umowy Impresaryjnej.

 

3.1. Umowę Impresaryjną, o której mowa w § 2 pkt. 21 Regulaminu zawiera Uczestniczka Konkursu i Organizator. Odmowa Uczestniczki zawarcia Umowy Impresaryjnej oznacza dyskwalifikację w Konkursie, zgodnie z  § 7 pkt. 5 Regulaminu.

 

 1. Opłaty i koszty

 

 • Przystępując do Konkursu Uczestniczka jest zobowiązana do wnieść opłatę wpisową w wysokości 50 zł. Organizator może zrezygnować z pobierania opłaty wpisowej.

 • Z zastrzeżeniem pkt. 4.3. poniżej Uczestniczki biorą udział w Konkursie na własny koszt.

 • Organizator gwarantuje Finalistkom zakwaterowanie i wyżywienie w czasie Zgrupowań Przygotowawczych do Finału Konkursu. Wszelkie dodatkowe koszty jak: koszty podróży, telefony, garderoba i inne ponoszą odpowiednio Uczestniczki, Ćwierćfinalistki, Przeglądu „OPEN”, Półfinalistki i Finalistki Konkursu.

 

 1. Dyskwalifikacja Uczestniczki w Konkursie

 

 • 1. Uczestniczka może zostać zdyskwalifikowana na każdym Etapie Konkursu decyzją Zarządu Organizatora, jeśli nie daje rękojmi należytego wykonywania obowiązków Uczestniczki, a w szczególności jeśli w okresie obowiązywania Umowy Impresaryjnej zawartej zgodnie z § 7 pkt. 3 Regulaminu naruszy jej postanowienia lub postanowienia Regulaminu.

 • 2. Podstawą dyskwalifikacji Uczestniczki w Konkursie jest w szczególności:

 

 • 2.1 Ukaranie Uczestniczki prawomocnym wyrokiem sądu powszechnego Rzeczpospolitej Polskiej,

 • 2.2. Zamążpójście Uczestniczki, poczęcie lub urodzenie przez nią dziecka,

 • 2.3. Zatajenie przez Uczestniczkę faktu posiadania dziecka, zatajenie faktu pozostawania w związku małżeńskim,

 • 2.4 Udział Uczestniczki w sesji fotograficznej lub filmowej, w której prezentowałaby się nago lub wyrażenie przez nią zgody na opublikowanie zdjęć lub filmów w których prezentowałaby się nago,

 • 2.5 Nadużywanie alkoholu i używanie narkotyków przez Uczestniczkę.

 

5.3.  Dyskwalifikacja w Konkursie oznacza dla Uczestniczki w szczególności.

 

 • 3.1. Zakaz udziału w jakimkolwiek konkursie piękności organizowanym przez Organizatora oraz zakaz uczestniczenia w dalszych etapach Konkursu w trakcie którego doszło do dyskwalifikacji,

 • 3.2. Pozbawienie jej wszystkich otrzymanych do momentu dyskwalifikacji tytułów i nagród, zarówno regulaminowych jak i pozaregulaminowych,

 • 3.3. Obowiązek zwrotu w ciągu 7 dni od dnia otrzymania decyzji o dyskwalifikacji w Konkursie, wszystkich nagród uzyskanych w konkursach organizowanych przez Organizatora lub podmioty współpracujące z Organizatorem, w tym również wszystkich nagród w Konkursie,

 • 3.4. Obowiązek zapłaty, w ciągu 7 dni od dnia otrzymania decyzji o dyskwalifikacji w Konkursie, na rzecz Organizatora kary umownej w kwocie 10 000 PLN (dziesięć tysięcy złotych) oraz zwrotu kosztów poniesionych przez Organizatora związanych z Uczestniczką i naprawienia szkód wynikających z naruszenia postanowień Umowy z Uczestniczką lub Regulaminu.

 • 3.5. W przypadku dyskwalifikacji Uczestniczki na jej miejsce wchodzi Uczestniczka zajmująca kolejne miejsce w Konkursie, lub miejsce Uczestniczki zdyskwalifikowanej pozostaje nieobjęte decyzją Zarządu Organizatora.

 

§ 8

Nagrody w Konkursie

 

 1. Ustala się Regulaminowe i Pozaregulaminowe Nagrody w Konkursie.

 

 • Nagrodami Regulaminowymi w Konkursie są:

 

 • Dla Miss Polonia 2017 Regionu:

 

 • Tytuł Miss Polonia 2017 Regionu, w którym Uczestniczka odniosła zwycięstwo,

 • Szarfa Miss Polonia 2017 Regionu, w którym Uczestniczka odniosła zwycięstwo,

 • Diadem Miss Polonia 2017 Regionu, w którym Uczestniczka odniosła zwycięstwo,

 • Prawo uczestnictwa w Wyborach Wojewódzkich.

 

 • Dla I i II Wicemiss Polonia 2017 Regionu:

 

 • Tytuł odpowiednio I lub II Wicemiss Regionu, w którym Uczestniczka zdobyła odpowiednio drugie lub trzecie miejsce,

 • Szarfa odpowiednio I lub II Wicemiss Regionu, w którym Uczestniczka zdobyła odpowiednio drugie lub trzecie miejsce,

 • Prawo uczestnictwa w Wyborach Wojewódzkich.

 

 • Dla Miss Polonia Publiczności 2017 Regionu:

 

 • Tytuł Miss Publiczności Regionu, w którym Uczestniczka zdobyła ten tytuł,

 • Szarfa Miss Publiczności Regionu, w którym Uczestniczka zdobyła ten tytuł,

  •  

  • Dla Miss Polonia 2017 Województwa:

 

 • Tytuł Miss Polonia 2017 Województwa, w którym Uczestniczka odniosła zwycięstwo,

 • Szarfa Miss Polonia 2017 Województwa, w którym Uczestniczka odniosła zwycięstwo,

 • Diadem Miss Polonia 2017 Województwa, w którym Uczestniczka odniosła zwycięstwo,

 • Prawo uczestnictwa w Wyborach Ćwierćfinałowych.

 

 • Dla I i II Wicemiss Polonia 2017 Województwa:

 

 • Tytuł odpowiednio I lub II Miss Regionu, w którym Uczestniczka zdobyła odpowiednio drugie lub trzecie miejsce,

 • Szarfa odpowiednio I lub II Miss Regionu, w którym Uczestniczka zdobyła odpowiednio drugie lub trzecie miejsce,

 • Prawo uczestnictwa w Wyborach Ćwierćfinałowych.

 

 • Dla Miss Polonia Publiczności 2017 Województwa:

 

 • Tytuł Miss Publiczności Regionu, w którym Uczestniczka zdobyła ten tytuł,

 • Szarfa Miss Publiczności Regionu, w którym Uczestniczka zdobyła ten tytuł,

 

 • Dla Uczestniczek wyłonionych decyzją Jury Wyborów Ćwierćfinałowych

 • Prawo uczestnictwa w Wyborach Półfinałowych

 

 • Dla Uczestniczek wyłonionych decyzją Jury Wyborów Półfinałowych

 • Prawo uczestnictwa w Finale Konkursu

Casting

Dołącz do nas

Facebook

Dołącz do nas

Instagram

Dołącz do nas
ZOBACZ FILM